Creative Thinking Soft Skill
1 Glas | 148 Obiskov | Tvoja ocena [?]
Advanced Excel PC Skills
0 Glasov | 85 Obiskov | Tvoja ocena [?]
STAINLESS STEEL Technical Skills
0 Glasov | 39 Obiskov | Tvoja ocena [?]
Weld Discontinuities Technical Skills
0 Glasov | 46 Obiskov | Tvoja ocena [?]
LPS TRAINING L4 & L5 Technical Skills
0 Glasov | 34 Obiskov | Tvoja ocena [?]
Situation Appraisal Soft Skill
0 Glasov | 29 Obiskov | Tvoja ocena [?]